Kancelaria

Specjalizacje

§ Prawo spółek handlowych
 • zakładanie spółek prawa handlowego (m. in. spółki jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne),
 • sporządzanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników, Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • opracowywanie regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • likwidacja spółek prawa handlowego, reprezentacja w postępowaniach upadłościowych.
§ Prawo cywilne
 • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym,
 • dochodzenie wierzytelności (windykacja),
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych o dział spadku, zniesienie współwłasności.
§ Prawo administracyjne
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • obsługa zakładów budżetowych i podmiotów administracji samorządowej,
 • obsługa spraw z zakresu prawa budowlanego (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, itp.).
§ Prawo pracy
 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie regulaminów zatrudnienia i wynagradzania, oraz innych dokumentów związanych zatrudnianiem pracowników (m. in. umowy o zakazie konkurencji, zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa).
§ Prawo zamówień publicznych
 • opiniowanie i sporządzenie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów,
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonych postępowań – zarówno dla Zamawiających jak i dla Wykonawców,
 • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Powyższa lista obejmuje typowe sprawy, z którymi mam do czynienia najczęściej. Prowadzę też sprawy spoza ww. zakresu, zależnie od potrzeb Klientów.

Andrzej Ugolik Radca Prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902