Aktualności

Terminowe umowy o pracę - zmiany w przepisach

17.02.2016
33 miesiące - to maksymalny czas na jaki będzie można zawrzeć umowę o pracę na czas określony po 22 lutego 2016 roku.

Począwszy od 22 lutego 2016 roku obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące terminowych umów o pracę. Kodeks pracy wprowadzi rozgraniczenie na umowy na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony.

Ponowną umowę na okres próbny będzie można zawrzeć z tym samym pracownikiem w celu wykonywania innej pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne będzie jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy (dopuszczalne będą nie więcej niż trzy umowy).

W przypadku naruszenia reguły wskazanej powyżej, uważać się będzie iż pracownik od dnia następnego po upływie ww. okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony – jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do umów o pracę zawartych na czas określony:

    • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności,

    • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

    • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

    • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (o czym trzeba zawiadomić okręgowego inspektora pracy (pisemnie lub elektronicznie),w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy, ze wskazaniem przyczyn zawarcia),

jeżeli ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Umowa o pracę zawarta na czas określony będzie mogła być wypowiedziana, przy czym okres wypowiedzenia będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (podobnie jak to było do tej pory z umowami na czas nieokreślony).

To tylko niektóre ze zmian wprowadzanych nowelizacją Kodeksu pracy począwszy od 22 lutego 2016 roku.

 

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902