Aktualności

Odsetki ustawowe - nowe regulacje prawne

15.02.2016
Począwszy od 1 stycznia zmieniły się przepisy regulujące kwestię odsetek ustawowych. Wprowadzono m. in. rozróżnienie wysokości odsetek w obrocie profesjonalnym.

Nie zmieniły się ogólne reguły dotyczące odsetek - należą się one tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Nowe są za to regulacje wskazujące wysokośc odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

Jeśli chodzi o odsetki za opóźnienie, jeżeli stopa odsetek nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

W przypadku tzw. obrotu profesjonalnego (czyli m. in. pomiędzy przedsiębiorcami), odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

Regulacje powyższe wprowadzają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 359 i art. 481) i ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 4 pkt 3). 

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902